Uniter.Pro
Kontaktbackground

Nowe funkcjonalności systemu do zarządzania transportem Uniter.Pro ®

Aktualizacja do wersji 2.10

Transport i spedycja

 

 • Dodano możliwość wyboru aktywnego cyklu pracy pojazdu
 • Dodano rozliczenie średniego spalania pojazdu w cyklu
 • Rozwinięto obsługę opłat drogowych
 • Dodano import opłat drogowych z xls/csv
 • Poprawiono przeliczanie dystansu pod mapą w detalach transportu
 • Zmieniono sposób rozliczania budżetu przewoźnika. Rozliczany jest oddział i kontrahent osobno
 • Dodano pobieranie stanów licznika z telematyk
 • Zaktualizowano szablon PDF zlecenia transportowego

Aktualizacja do wersji 2.9

Transport/Spedycja

 

 • Obsługa eksportu pracy kierowcy do programu 4Trans
 • Umożliwiono wygenerowanie linka publicznej listy pojazdów
 • Rozwinięto proces zarządzania towarem
 • Dodano Tracking towaru
 • Rozwinięto okno tworzenia przystanku
 • Zmniejszono restrykcji tworzenia adresu
 • Powiązano kierowców z cyklem pracy pojazdu


Księgowość

 

 • Rozwinięto okno tworzenia Dokumentu handlowego
 • Rozwinięto okno tworzenia pozycji dokumentu handlowego
 • Rozwinięto okno tworzenia transakcji handlowej
 • Rozwinięto okno tworzenia kasy
 • Rozwinięto okno tworzenia operacji bankowej
 • Rozwinięto okno tworzenia konta bankowego
 • Umożliwiono tworzenie faktury VAT z niezakończonego transportu
 • Umożliwiono wydruk dokumentu handlowego zakupu
 • Dodano dodania operacji kasowej przy przyjmowaniu wpłaty

Aktualizacja do wersji 2.8

Interfejs

 

 • Przyciemniono elementy interfejsu dla większego kontrastu
 • Detale transportu – przytwierdzono bloki nagłówków do góry ekranu
 • Przyspieszono odświeżanie danych po modyfikacji pól
 • Zabezpieczono funkcjonalność „Wyczyść” przez poprzedzający komunikat

 

Transport

 

 • Poprawiono problem zmiany opiekuna po zmianie statusu pojazdu
 • Poprawiono wyświetlanie pola „Czas do zjazdu”
 • Pliki przystanku – wyświetlono nazwę pracownika, który wrzucił plik
 • Ostatnie wiadomości pojazdu – poprawiono wyświetlanie listy
 • Ostatnie wiadomości pojazdu – umożliwiono odpowiedź na wiadomość

 

Flota

 

 • Koszty transportów – dodano informacje o artykułach
 • Serwisy flotowe – zaktualizowano układ pól
 • Koszty serwisu – utworzono nowy widok
 • Mandaty – poprawiono układ widoku
 • Mandaty – dodano opcje duplikowania

 

Magazyn

 • Dokumenty magazynowe – automatyczne ustawianie wystawił
 • Dokumenty magazynowe – poluzowanie restrykcji przywracania edycji
 • Umożliwiono wydruk stanów magazynowych z list zbiorników i magazynów wielo-artykułowych
 • Zbiorniki – wyświetlenie ilości pozostałej w zbiorniku
 • Okno tworzenia magazynu – zmiana układ i dodatkowe pola
 • Okno tworzenia dokumentu magazynowego – zmiana układ i dodatkowe pola
 • Okno tworzenia dokumentu magazynowego – dodano opcje tworzenia magazynu
 • Okno tworzenia artykułu – umożliwiono stworzenie kategorii i podkategorii
 • Gwarancje – utworzenie nowego widoku

 

Tankowanie

 

 • Dodano blok statystyk. Licznie średniego spalania i podsumowanie kosztów
 • Zmieniono układ widoku
 • Dodano opcje duplikowania

 

Ubezpieczenia

 

 • Lista ubezpieczeń – zmieniono układ widoku
 • Zmieniono sposób tworzenia ubezpieczenia – tworzy się nowym oknem
 • Lista szkód – zmiana układu listy
 • dodano opcje duplikowania ubezpieczenia

 

Kontrahenci

 

 • Detale kontrahenta – umożliwiono ustawienie oddziału głównego i korespondencyjnego z detali kontrahenta

 

Hotel

 

 • Pole sprzedawca może być pośrednikiem

 

Księgowość

 

 • Dokumenty handlowe – odblokowano możliwość wprowadzenia tego samego numeru dla różnych typów dokumentów od tego samego kontrahenta
 • Grupowanie transakcji handlowych – ujęcie wspólnym numerem transakcje zawierające towary i usługi
 • Wyświetlono blok plików wszędzie gdzie są transakcje
 • Rozszerzono funkcjonalność klonowania transakcji handlowych
 • Okno tworzenia transakcji – zmieniono kolejność pól

 

Rozliczenia

 

 • Detale kompensaty – usunięto przycisk tworzenia nowej kompensaty
 • Detale kompensaty – poprawiono wyświetlanie tabel
 • Detale kompensaty – poprawiono nagłówki sekcji

Aktualizacja do wersji 2.7

Wersja skupiona głównie na poprawie błędów i optymalizacji działania

 

Interfejs

 

 • Dodano przycisk wyłączenia menu bocznego
 • Wyłączenie odświeżania w nieaktywnej karcie
 • Dodano opcje tworzenia i wyszukiwania w wyskakujących oknach

 

Transport

 

 • Panel spedytora – lista transportów – rozszerzono funkcje klonowania do schowka danych przystanków
 • Detale transportu – poprawiono zwijanie przystanków
 • Cykle pracy pojazdu – poprawiono przeliczanie wartości
 • Pojazdy – zmiana układu pól w widoku

 

Księgowość

 

 • Adresowanie kopert oddziałem korespondencyjnym

Aktualizacja do wersji 2.6

 • Poprawka stabilizująca i usuwająca błędy

Aktualizacja do wersji 2.5

Ogólne

 

 • Zmiana sposobu wprowadzania danych do programu
 • Daty utworzenia i modyfikacji obiektów w systemie
 • Odnośniki do kartotek
 • Filtrowanie po wielu obiektach
 • Wyświetlanie flag i zmiana sposobu filtrowania
 • Logowanie aktywności użytkowników
 • Dodano opcje scalania zduplikowanych kontrahentów
 • Zmieniono sposób wyświetlania powiadomień
 • Poprawiono wygląd kursora w zależności od tego na co wskazuje
 • Dodano wyszukiwanie po menu bocznym

 

Transport

 • Droga pojazdu
 • Dodano informacje o wysyłce zlecenia do przewoźnika
 • Usprawniono dodawanie waypoint do przystanków. (waypoint początkowy)
 • Zmieniono sposób wyświetlania wymagań transportu
 • Usprawniono proces tworzenia aplikacji mobilnej z detali transportu
 • Dodano „wymaganie wymagań” przed włączeniem realizacji transportu
 • Zablokowano tworzenie raportów z trasy w nielogicznych terminach
 • Dodano wymaganie „Odprawa celna”
 • Zestawy zamiast osobno ciągnik i naczepa
 • Obsługa zmiany rejestracyjnej pojazdu
 • Wiele użytkowników pojazdu
 • Kopiowanie adresu URL do schowka
 • Zmiana sposobu tworzenia przystanku
 • Liczenie czasu jaki upłynął od ostatniego update w monitoringu zaawansowanym
 • podzielenie detali transportu na zwijane bloki
 • Ułatwienie zmiany przewoźnika w transporcie
 • Budżet przewoźnika
 • Eksport lokalizacji do GPX/GEOJSON/KML
 • Usprawnienie procesu dodawania raportów z trasy
 • Automatyczne przypisywanie monitorującego do zleceń „realizowanych”
 • Tworzenie wiadomości z raportu dodanego aplikacją mobilną
 • usunięto komunikat o duplikacji numeru referencyjnego zamówienia #3205
 • dodano zakresy kraju do widoku „Transporty” #3208
 • Zmieniono niektóre labelki w wydruku PDF zlecenia
 • Po zmianie pojazdu w transporcie usuwa się kierowca #3244
 • Dodano obsługę telematyki ELCAR (temperatura + GPS)
 • Utworzono widok zestawy pojazdów #3295
 • Dodano sprawdzanie aktywności aplikacji mobilnej
 • Poprawiono błąd kolorowania wierszy w widoku „Monitoring zaawansowany”
 • Zmieniono układ topbar w detalach transportu. Dodano przełączanie pomiędzy transportami
 • Zmieniono rodzaje pojazdów i typy zabudów. Wymagane są one przy tworzeniu
 • Usunięto status pojazdu „Zajęty”
 • Usunięto status z zamówień transportów
 • Uproszczono wygląd okienka czatu z kierowcą w detalach transportu
 • Poprawiono ustawianie statusów wydruku faktury

 

Księgowość

 • Potwierdzenie przyjęcia faktury zakupowej
 • Ułatwienie sposobu zmiany kontrahenta w fakturze i transporcie
 • Poprawienie sumowania wartości dokumentów w kompensatach
 • Poprawa eksportu korekt do FAKIR
 • Zmiana wyświetlania kolejności elementów w wydruku PDF faktury
 • Uniemożliwiono zatwierdzenie dokumentu handlowego bez daty otrzymania
 • Dodano drugą pieczątkę prewencyjną do wydruków PDF dokumentów handlowych
 • Poprawiono wydruk raportu z kasy. Źle były wyświetlane daty
 • Dodano funkcje sprawdzania regionu kontrahenta przy klonowaniu faktur
 • Dodano nowe restrykcje do masowego zatwierdzania dokumentów handlowych #3203
 • W wydruku PDF dokumentu handlowego został wyróżniony cały wiersz z informacją o sposobie zapłaty #3204
 • Dodano zgłoszone poprawki do wydruku PDF kompensaty #3210
 • Z wydruku faktury PDF usunięto przeliczoną kwotę EUR dla faktur w walucie GBP
 • Do okna rozrachunków dodano pole „Kontrahent”
 • W rozrachunkach zostały wyświetlone pozycje rozliczone #3275
 • Dodano możliwość importu plików do kompensat #3277
 • Poprawiono wzory numeracji dokumentów handlowych #3319
 • Usunięto obsługę VAT z not księgowych

 

Pozostałe

 • Rozdzielenie GUS/VIES
 • Pełna obsługa oddziałów, zabezpieczenie NIP przed powieleniem
 • Poprawa eksportu do formatu xlsx
 • Poprawa strony 404
 • Zmieniono sposób wyświetlania powiązań transakcji handlowych. Np. ułatwiło to dostęp z faktury do zlecenia
 • Poprawiono wyświetlanie dat i godzin
 • Utworzenie autoryzacji IP
 • Zmiana czasu trwania sesji. Użytkownik będzie zalogowany przez 24h
 • Dodanie kontrahenta do pracownika w celu połączenia rozliczeń z wynagrodzeniami
 • Usprawniono włączanie i wyłączanie zewnętrznych interfejsów
 • Dodano 2FA – dwuskładnikową autoryzację
 • Dodano nowy moduł Artykuły i magazyny
 • Dodano obsługę dokumentów magazynowych i stanów magazynowych
 • Dodano limit prób logowania
 • Dodano rejestr poprawnych i niepoprawnych logowań użytkowników
 • Poprawa działania funkcjonalności „Cykle pracy pojazdów”
 • Dodano obsługę terminarza
 • Dodano obsługę hoteli i noclegów
 • Zmieniono wygląd konfiguracji programu

Aktualizacja do wersji 2.3

Aplikacja mobilna


https://app.uniter.pro/google

 

 • Dodano wsparcie Android 10 i 11
 • Odświeżono interfejs graficzny
 • Poprawiono moduły: komunikacja, skany, raporty z przystanków
 • Dodano obsługę zdarzeń z trasy
 • Poprawiono przesyłanie plików. Kierowca może wysłać plik do komunikatora jako wiadomość

 

System

 • Dodano autoryzacje IPv4
 • Poprawiono algorytm do generowania hasła aby zawsze pasował do wymogów
 • Poprawiono zapis filtrów w wyskakujących oknach

 

Interfejs

 • Zmiana sposobu zarządzania statusami. Umożliwiono zmianę statusu z widoków list.
 • Dodano kolory do statusów
 • Poprawiono zapamiętanie filtrów w oknach
 • Wyróżniono podglądany element i przyspieszono przeładowywanie się podglądów
 • Prawy przycisk myszy
 • Domyślny widok startowy
 • Poprawiono wyświetlanie rozwijanych opcji menu, które były zasłonięte
 • Poprawiono wyświetlanie o odświeżanie bloków statystyk
 • Wyświetlono numer wersji programu na stronie logowania
 • Przywrócono datę wrzutki pliku do systemu
 • Widok „Lista kontrahentów” – wyróżniono kontrahentów, którzy są na czarnej liście

 

Transport

 • Dodano użytkownikom o rolach „spedytor” i „monitorujący” zarządzanie aplikacjami mobilnymi
 • Odblokowano zmianę raportów z przystanków dla „Administratora Spedycji”
 • Zautomatyzowano cały proces przejścia z statusu REALIZOWANE -> KONTROLA
 • Klonowanie pojazdów – ma to przyspieszyć wprowadzanie nowych pojazdów do programu
 • Umożliwiono zmianę numerów rejestracyjnych pojazdu w dowolnym statusie
 • Dodano wyszukiwarkę adresów do pojazdu w celu szybkiej edycji miejsca
 • Dodano samoczynne ustawianie stanu licznika po przyjeździe pojazdu na przystanek
 • Zmiana monitorującego w zleceniu i przełączenie go w monitoringu dla zaznaczonych transportów
 • Wyświetlenie pojazdów w detalach firm
 • Drag and Drop pojazd na zlecenie
 • Ustawianie licznika pojazdu po przyjeździe na przystanek
 • Wyszukiwanie miejsc, podpowiadanie po wpisaniu
 • Mapa pojazdów GPS i Lista
 • Poprawa błędu z nieznalezieniem trasy
 • Stały podwykonawca
 • Umożliwiono przejście transportu ze statusu nowe na realizowane
 • Dodano eksport lokalizacji do formatu KML, GPX, GeoJSON
 • W monitoringu odblokowano edycję pól: adresy wysłane, adresy otrzymane, automatyczny raport, potwierdzone współrzędne

 

Księgowość

 • Dodano kontener z plikami do korekt i not korygujących
 • Zmiany po Brexit (GB poza UE, stawka VAT 0%)
 • Ocena kontrahenta liczniki (dane statystyczne)
 • Wyświetlono kierunek noty korygującej
 • Przywrócono kolumny „Dni” i „sposób liczenia terminu płatności”
 • Dodano statystyki kontrahentów takie jak: data ostatniej faktury, ilość transportów itp.
 • Zredukowano drobne różnice w zaokrągleniach przy płatnościach
 • Umożliwiono zmianę waluty faktury

Aktualizacja do wersji 2.2

Ogólne:

 • Poprawiono "skaczące" raporty w zadaniach oraz skaczący scroll pionowy w widoku detali transportu.
 • Dodano do filtrów zapamiętywanie ilości elementów na stronie.
 • Pracownicy zewnętrzni i wewnętrzni są teraz scaleni w jednym rejestrze.
 • Utworzono funkcjonalność cyklicznej zmiany hasła przez użytkownika.
 • Dodano nowy typ filtra „nie zawiera”.
 • W liście ubezpieczeń wyświetlono pełną listę ubezpieczonych rzeczy.
 • Dodano statystyki do firm aby określać daty ostatnich relacji.

 

Księgowość i Transport:

 • Dokonano wielu poprawek, między innymi w kompensatach, eksportach plików EPP i FAKIR, dodawaniu operacji kasowych i bankowych.
 • Dodano ustawienie waluty „Oczekiwanej płatności” po utworzeniu faktury.
 • Zmieniono nazwy kierunków dokumentów finansowych.
 • Usprawniono zmianę kontrahenta w zleceniach po wystawieniu faktury.
 • Utworzono funkcjonalność wysłania potwierdzenia e-mail przyjęcia i wprowadzenia faktury zakupowej.
 • Dodano wymóg aby koszty/przychody zawsze miały kontrahenta.
 • Dodano powiązanie kosztu/przychodu z pojazdem i naczepą.
 • Poprawiono dodawanie przystanków w realizowanym zleceniu.
 • Dodano możliwość oznaczenia czy dany przystanek ma wymagane dokumenty transportowe (CMR).
 • Dodano liczenie czasu trwania czynności na przystankach w celu obliczania opóźnień.
 • Dodano opiekuna do pojazdu.
icon
Jak to działa?
icon

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
background

Wypróbuj Uniter.Pro - oprogramowanie do zarządzania transportem